Mūsų paslaugos

Kontaktai

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Tel. +370 5 268 33 07
El. paštas info@taupomojiunija.lt


Indėlių draudimas

Daugiau informacijos rasite VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" tinklalapyje.

DĖL TIEKĖJŲ SĄRAŠO SUDARYMO

 

 

Bankrutuojanti kredito unija Centro taupomoji kasa (toliau – Kredito įstaiga) organizuoja teisinių paslaugų pirkimo viešą konkursą. Šiuo metu vykdomas pirmasis pirkimo procedūros etapas – paslaugų tiekėjų grupės sudarymas. Tiekėjų grupė – asmenų, atitinkančių pirkimą organizuojančio asmens nustatytus reikalavimus, sąrašas, kurie ateityje gali teikti pasiūlymus dėl paslaugų teikimo). Į Tiekėjų grupę gali būti įtraukti tie tiekėjai, kurie:

 

1.      Pateikė sutikimą būti įtraukti į Tiekėjų grupę;

 

2.      Pateikė rašytinę deklaraciją, jog neturi interesų konflikto su Kredito įstaiga, įskaitant, bet neapsiribojant, kad:

 

2.1.Tiekėjas ar jo darbuotojai neatstovauja buvusių Kredito įstaigos administracijos vadovams, filialų vadovams, stebėtojų tarybos ir valdybos nariams ir/ar su jais susijusių asmenų interesams;

2.2.Tiekėjas ar jo darbuotojai nėra susiję giminystės ar svainystės ryšiais su buvusiais Kredito įstaigos administracijos vadovais, filialų vadovais, stebėtojų tarybos ir valdybos nariais;

2.3.Tiekėjas ar jo darbuotojais neatstovavo Kredito įstaigos interesams iki Kredito įstaigos bankroto bylos iškėlimo (2018-02-06) 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpyje;

2.4.Tiekėjas ar jo darbuotojai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami (kontrolė suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas) asmenų (fizinių ar juridinių), susijusių su buvusiais Kredito įstaigos vadovais;

2.5.Tiekėjas ar jo darbuotojai nėra asmenys, pagal taikytinų teisės aktų ar profesinės etikos kodeksų nuostatas laikomi turinčiais interesų konfliktą.

2.6.tais atvejais, kai Kredito įstaigai teikti paslaugas, parduoti prekes ar atlikti darbus ketina tiekėjai, kurie kartu yra ir Kredito įstaigos kreditoriai Kredito įstaigos bankroto byloje, ar jų atstovai, turi būti pateikta tiekėjo nešališkumo deklaracija. Deklaracijoje turi būti nurodoma, kad siūlomos atlikti funkcijos nekelia arba negalėtų sukelti jokio interesų konflikto, taip pat išvardinta, kokios techninės ir organizacinės priemonės yra įdiegtos siekiant išvengti galimo intereso konflikto.

 

3.      Pateikė rašytinį įsipareigojimą neatskleisti Pirkimų eigoje gautos informacijos tretiesiems asmenims be raštiško Kredito įstaigos sutikimo.

 

Bankroto proceso metu gali būti sudaromos kelios tos pačios paskirties paslaugų Tiekėjų grupės, įvertinus reikalingų paslaugų pobūdį, spektrą ir bylų sudėtingumą. Asmenys, pateikę siūlymą būti įtraukti į tiekėjų grupę, gali pateikti duomenis apie sukauptą patirtį atstovaujant bylose, kuriose proceso šalis (ieškovas, atsakovas ar trečiasis asmuo, jei procesas turėjo didelę reikšmę kredito įstaigos, kaip trečiojo asmens, interesams) buvo (yra) kredito įstaiga.

 

Interesų deklaraciją ir įsipareigojimą neatskleisti informacijos prašome įtraukti į sutikimą dėl įtraukimo į Tiekėjų grupę.

 

Sutikimą dėl įtraukimo į Teikėjų grupę suinteresuoti asmenys gali pateikti el. paštu adresu centrounija@kab.lt iki 2018 m. balandžio 24 d. Suinteresuoti asmenys nepateikę sutikimo iki nustatyto termino arba pateikę sutikimą neatitinkantį šiame pranešime nustatytų reikalavimų į Tiekėjų sąrašą nebus įtraukti.

 

 

  

  Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-2973-262/2018) kredito unijai Centro taupomoji kasa (juridinio asmens kodas 302595471, registracijos adresas Rožių al. 2, Vilnius). Nutartis įsiteisėjo 2018 m. vasario 20 d.

Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas Justinas Stasiškis (sąrašo eil. Nr. B-FA474, adresas korespondencijai Vytauto g. 17, Klaipėda, tel. Nr. 8-46-310494, el. pašto adresas centrounija@kab.lt).

Vilniaus apygardos teismas 2018-02-06 nutartimi kreditoriams nustatė 2 mėnesių terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo kredito unijai dienos. Kreditorių reikalavimai priimami iki 2018-04-20 adresu Vytauto g. 17, LT92138 Klaipėda.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 str., kreditoriai reikalavime turi:

1.     nurodyti, kiek kreditoriui yra skolinga bankrutuojanti kredito unija Centro taupomoji kasa, kokiu pagrindu susidarė skola;

2.     prašyti įtraukti į bankrutuojančios kredito unijos Centro taupomoji kasa kreditorių sąrašą;

3.     pateikti kreditorinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus (sutarčių, sąskaitų – faktūrų, teismo sprendimų, tarpusavio skolų suderinimo aktų ir kt. dokumentų kopijas);

4.     nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą (ar yra suteikusi laidavimą, garantiją ar įkeitusi turtą; jei nėra, to nurodyti nereikia);

5.     nurodyti savo kontaktinius duomenis (atstovo vardas, pavardė, telefonas, faksas, elektroninis paštas) ir banko sąskaitos, į kurią būtų išmokamos lėšos bankroto procedūros metu, duomenis (numerį, banko pavadinimą).

 

Pateikdami reikalavimus prašome nurodyti kreditoriaus el. pašto adresą, kadangi informacija, kreditorių susirinkimų ir komitetų protokolai, nutartys bus siunčiami elektroniniu paštu.

 


 

Naujienos

  • 2018 vasario 08
    KREDITO UNIJAI CENTRO TAUPOMOJI KASA IŠKELTA BANKROTO BYLA

    Vilniaus apygardos teismas 2018-02-06 nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-2973-262/2018) kredito unijai Centro taupomoji kasa (juridinio asmens kodas 302595471, registracijos adresas Rožių al. 2, Vilnius) ir nutarė minėtą nutartį vykdyti skubiai. Nutartis, jei ji nebus apskųsta teisės aktų nustatyta tvarka, įsiteisės 2018 m. vasario 20 d.

  • 2018 vasario 06
    Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti UAB Medicinos banke

    VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti bet kuriame iš 9 UAB Medicinos banko padalinių, įsikūrusių Vilniaus mieste. UAB Medicinos banko centrinė būstinė įsikūrusi Pamėnkalnio g. 40, Vilnius.